HUZUR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAKLARI-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / ÇALIŞANI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

  1. 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği  

İşbu “İş Ortakları ve Tedarikçi Yetkilisi / Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Huzur Giyim”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 271210 ticaret sicil numarası ile Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. 2. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Aşağıda kategorisi belirtilen ve bunlarla sınırlı olmaksızın iş ilişkisi kapsamında Şirket ile ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları dahilinde sözleşmelerin kurulması ve bu sözleşmelerin devamında gerekli bilgi akışının sağlanması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi , ürün ya da siparişlerin teslimi, teknik destek ve hizmetin sunulması, sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, seyahat organizasyonlarının planlanması, tedarikçi ya da iş ortaklarının hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenmesi, tedarikçi ya da iş ortaklarına iş süreçlerinin yürütülebilmesi için teknik ekipman sağlanması, sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından işlenebilecektir.

Şirket; tedarikçi veya iş ortaklarının yetkili veya çalışanlara ait kişisel verilerini, doğrudan kendilerinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve kişilerin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum, imza

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Akdedilen sözleşme ile elde edilmektedir.

2. İş Ortağı / Tedarikçi tarafından paylaşılmaktadır.

3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması, Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Akdedilen sözleşme ile elde edilmektedir.

2. İş Ortağı / Tedarikçi tarafından paylaşılmaktadır.

3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması, Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Finans Bilgisi

Banka hesap bilgileri, IBAN vb.

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Akdedilen sözleşme ile elde edilmektedir.

2. İş Ortağı / Tedarikçi tarafından paylaşılmaktadır.

3. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

  1. 3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları  

 

Toplanan kişisel verileriniz, sözleşmelerin kurulması ve bu sözleşmelerin devamında gerekli bilgi akışının sağlanması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi, ürün ya da siparişlerin teslimi, teknik destek ve hizmetin sunulması, sunulan ürün ve hizmet süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, seyahat organizasyonlarının planlanması, tedarikçi ya da iş ortaklarının hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenmesi, tedarikçi ya da iş ortaklarına iş süreçlerinin yürütülebilmesi için teknik ekipman sağlanması, sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 3. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca açık rızanız dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

 

  1. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirket fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının toplanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı / saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 

  1. 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız  

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, http://www.huzur.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak huzurgiyim@hs04.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkkkurumsal@huzur.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.